Adresse

Knausen Senter

( klikk på lenken for kart )

 

Florvågveien 109

5305 FLORVÅG
Norway

 

Org. nr:

979 883 358MVA

 


Hjem Båtplasser HAVNEREGLEMENT OG BETINGELSER

postheadericon HAVNEREGLEMENT OG BETINGELSER

 

FORTØYINGSANVISNING FOR BÅTER I BRYGGEN.

 

Eksempel 1 skal følges for båter under 26 fot. Eksempel 2 skal følges for båter fra 26 fot.

 

FORTØYINGSANVISNING

 

FORTØYINGSANVISNING:

 

HAVNEREGLEMENT OG BETINGELSER FOR knausen senter sine båtplasser

1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
1.1 Plass for båt tildeles av Knausen eiendommer as (KE) etter søknad. Signert kontrakt gjelder leierens rett til å disponere båtplass i havnen i henhold til avtalt størrelse og type båt.

1.2 Havneavgift forfaller til betaling januar hvert år.

For ny kontrakt forfaller avgiften senest 14 dager etter tildeling. Båtplassene kan ikke tas i bruk før avgift er betalt og kontrakt er tildelt og signert.

1.3 Hvis betaling ikke finner sted innen angitt frist, vil båtplass bli stilt til disposisjon for annen søker.

1.4 Innbetalt havneavgift kan tilbakebetales dersom KE får leiet ut plassen til annen søker.

1.5 Båteier har ikke rett til å overdra, fremleie eller låne bort tildelt plass uten KE’ samtykke.

1.6 Leietager som ikke benytter sin plass en sommer/vinter er uansett ansvarlig for betaling av havneleie til Knausen eiendommer a.s.. Etter innhentet skriftlig tillatelse fra Knausen eiendommer a.s. kan leietager leie ut sin plass til annen båteier. Leietagers ansvar overfor Knausen eiendommer as. i henhold til Havnereglementet endres ikke ved fremleie

1.7 KE kan på permanent basis tildele annen plass i havnen, dersom dette er påkrevet av driftsmessige og sikkerhetsmessige årsaker


2. BÅTEIERS RETTIGHETER

2.1 Bruksrett til anvist plass for definert størrelse og type båt.

2.2Bruk av søppelcontainer og vanntilførsel for båter i næring, charter eller lignende må og skal avtales særskilt.

2.3Ved behov kan det tilkobles strøm og vann fra uttak på bryggene. I vintersesongen kan vannet være avstengt pga frostfare. Tallycard kan kjøpes på kontoret til Knausen eiendommer AS etter avtale, eller bestilles på e-post eller telefon.

2.4Ved ønske kan det leies bod i Knausen senter til oppbevaring av ikke brennbart utstyr. Egen leieavtale vedr. dette avtales med Knausen eiendommer as.


3. BÅTEIERS PLIKTER

3.1 Båten må være forsvarlig fortøyet på en slik måte at ingen del av denne stikker inn over bryggen. Det skal benyttes fjærbelastede fortøyninger som festes til bryggen med tau – ikke sjakler. Mangelfulle sådanne kan monteres av Knausen eiendommer  a.s. for båteiers regning, uten varsel.

Det følger med 4 fendere til hver båtplass. Ekstra fender av original type kan kjøpes hos Knausen eiendommer as. Kun disse fenderne skal brukes fastmontert på kaianlegget.

3.2 Båteieren har ansvaret for enhver skade som båten, dens fortøyning, mannskap eller gjester volder på bryggeanlegget, andres båter eller andre deler av havneanlegget, og plikter likeledes å besørge at båten er forsikret for skade den måtte forvolde mot annen person eller gjenstand.

3.3 Båteier plikter å medvirke til å holde god orden i havnen, derunder ikke:
- drive båtpuss som sjenerer de øvrige brukere av havnen eller naboskapet
- tilgrise bryggen eller havneområdet for øvrig med søppel og oljesøl
- tømme toaletter, septik eller andre avløp i sjøen mens båten ligger i havnen
- lagre utstyr etc på bryggene
- å bevirke til noen form for støy i havnen etter klokken 2200.

3.4 Båteier pålegges å begrense vintertildekkingen av båten så mye som mulig, for derved å redusere vinterbelastningen på brygge og fortøyninger. Knausen eiendommer as. tar forbehold om å avvise båter som arrangerer for høye overdekninger. Videre tar KE forbehold om godkjenning av uegnet tildekking, både hva gjelder form og farge

3.5 Jolle kan ikke henlegges på bryggene eller som tilleggsbåt på eller ved båtplassen uten etter avtale med KE.

3.6 Båteier forplikter å betale de omkostninger Knausen eiendommer as. måtte få ved utbedring av brukers fortøyning eller når det viser seg nødvendig å utføre forebyggende arbeid for å hindre skade på andre båter eller bryggeanlegg.

3.7 Det er ikke adgang til reklameprofilering på båt, rigg eller brygge uten etter særskilt avtale med og godkjennelse av KE.

3.8 Båteier plikter å sette seg inn og rette seg etter gjeldene branninnstruks for anlegget.

4. KNAUSEN EIENDOMMERS STILLING

4.1 Knausen eiendommer  a.s. fraskriver seg ethvert ansvar for tyveri, brann eller naturskader, samt skader som er foranlediget av at noen del av bryggeanlegget, moringer eller frostskader av dette, kraner, forankringer el. lign. skulle vise teknisk svikt eller utilstrekkelig kapasitet eller annet brudd til å hindre at skader oppstår.

5. ENDRING AV REGLEMENT / AVGIFT

5.1 Knausen eiendommer as. Forbeholder seg når som helst retten til å endre dette reglement.

Havneavgifter og prislister for bruk av tekniske anlegg og øvrige tjenester fastlegges av Knausen eiendommer a.s. hvert år eller ved behov.